Asociace Blower Door CZ

Spojení odborníků na vzduchotěsnost a energetickou efektivitu budov.

  • 20+

    Členů v asociaci

  • 30k+

    Měření od roku 2009

O co se snažíme?

Vzduchotěsnost chápeme jako součást komplexní kvality budov. Usilujeme o to, aby se snaha o dosažení vzduchotěsnosti stala nedílnou součástí návrhu a výstavby budov. Pracujeme na tom, aby zkušební technici poskytovali spolehlivé výsledky měření a realistické údaje o vzduchotěsnosti budov.

Vzdělávání a osvěta

Propagujeme vzduchotěsnost budov jako jeden z prostředků pro dosažení jejich energetické účinnosti, kvality vnitřního prostředí a dalších cílů udržitelné výstavby. Pořádáme vlastní školení, spolupracujeme na vzdělávacích programech jiných organizací. Organizujeme pravidelná setkání našich členů, podporujeme výměnu znalostí a zkušeností.

Technické předpisy

Sdílíme své zkušenosti z praxe. Sbíráme data o reálně dosahované vzduchotěsnosti budov. Spolupracujeme na vývoji zkušebních postupů a tvorbě technických norem a dalších předpisů. Našim cílem je zavést měření vzduchotěsnosti jako nedílnou součást ověřování kvality budov. 

R

Kontrola kvality

Od roku 2010 ověřujeme odbornou způsobilost našich členů a kontrolujeme stav jejich vybavení. Organizujeme pravidelná srovnávací měření s mezinárodní účastí. Vyvíjíme vlastní systém kontroly kvality. Dohlížíme nad dodržováním pravidel správné technické i obchodní praxe našich členů.

Výsledky Asociace od roku 2009

autorizovany_technik_logo

Zavedení autorizace zkušebních techniků

Na základě desetiletých zkušeností se srovnávacím měřením jsme vyvinuli vlastní systém pro kontrolu odborné způsobilosti – autorizaci zkušebních techniků. Pro zájemce o autorizaci nabízíme přípravný kurz. Teoretickou i praktickou část autorizační zkoušky organizujeme každý rok společně s pravidelným přezkoušením již autorizovaných techniků. Titul autorizovaný technik pro měření vzduchotěsnosti staveb je známkou kvality.

grafy_asociace_BDT

Zlepšení přesnosti výsledků

Pokud naši členové měří vzduchotěsnost stejné budovy, jejich výsledky dosahují velmi dobré shody. Díky pravidelným srovnávacím měřením (nebo: Díky dohledu nad odbornou způsobilostí) se rozdíly mezi výsledky rok od roku snižují:

zelena-usporam

Upřesnění pokynů pro měření

Spolupracovali jsme na přípravě Metodického pokynu pro měření průvzdušnosti budov v rámci programu NZÚ. Vytvořili jsme jednotný protokol o zkoušce, díky kterému je kontrola výsledků snazší. Konzultovali jsme změnu požadavků na vzduchotěsnost budov v normě ČSN 73 0540-2.  Podílíme se na návrhu ČSN 73 0515, který mimo jiné slouží jako jeden z podkladů pro revizi mezinárodní zkušební normy EN ISO 9972.

Mezinárodní spolupráce

Jsme zastoupeni v mezinárodní společnosti TAAC, která je pracovní skupinou složenou ze zástupců profesních sdružení zkušebních techniků z dalších evropských států, zástupců vysokých škol a výzkumných organizací a zástupců průmyslu. Díky účasti v TAAC máme přehled o nejnovějším vývoji v našem oboru a máme možnost k vývoji aktivně přispívat. TAAC je součástí mezinárodní platformy pro vzduchotěsnost budov a větracích systémů TightVent Europe.

tightvent-europe-logo
mezinarodni_spoluprace_01